Program Liste Davkoplačevalci

Lista DavkoPlačevalci Se Ne Damo Več!

predlaga volivcem Program


SPROŠČENA IN RAZVITA SLOVENIJA

za obdobje 2018–2022

Program zagotavlja preobrazbo Slovenije v urejeno državo, ki bo pripravljena na izzive v regiji, Evropi in svetu. S tem programom Lista DavkoPlačevalci zagotavlja vsem državljanom in državljankam varno, mirno in na bodoče izzive pripravljeno družbo. Lista DavkoPlačevalci (DP) se bo sistematično postavljala na stran malega človeka. Posebno pozornost namenja odrešitvi prebivalstva od stanja »globoke države« k zagotovitvi prehoda v dinamično, k znanju in idejam odprto ter človeku dostojno in sodobno državo.

Pri iskanju najnujnejših in v razvoj usmerjenih projektov ter ukrepov vsi podpisniki združeni v Listi Davkoplačevalci privzemamo in potrjujemo naslednja programska izhodišča:

Državljankam in državljanom povrniti zaupanje v sodno vejo oblasti

 1. Slovenija se utaplja v sodnih predpisih: več kot 800 zakonov in 19.000 podzakonskih aktov terja racionalizacijo. Pregled vseh zakonov po načelu državljanskih svoboščin, enakosti in zagotovitev usklajenosti pravic in dolžnosti državljanov RS. Pregled vseh izvedbenih aktov na podlagi sprejetih zakonov. Ministrstva so dolžna pripravljati samo konsistentno zakonodajo tako, da sprejemajo neposredno odgovornost.

 2. Pospešiti postopke sojenja tako, da vsako sodišče na katerikoli stopnji o primeru odloči brez vračanja na nižjo stopnjo.

 3. Postopke na sodiščih mora sodstvo preverjati sámo – po uradni dolžnosti – in zato so osebno in materialno odgovorni vsi predsedniki sodišč ali njihovi namestniki. Sodišča, ki ne bodo zagotovila predsednikov sodišč bodo organizacijsko priključena sosednjim.

 4. Učinkovito in transparentno ukrepati med preiskavo in dosledno uveljavljati sistem odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi.

 5. Pospešili bomo sojenja v primeru gospodarskih deliktov, vključno z bančništvom, da se gospodarska škoda ne bo po nepotrebnem povečevala.

 6. Zahtevali bomo takojšnjo presojo ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi, ker sedaj onemogoča pridobitev relevantnih (npr. od NLB) dokumentov.

Pluralnost in verodostojnost medijev

 1. Demokratizacija in pluralizacija medijev se lahko zagotovi samo s transparentnostjo delovanja. Nobena medijska hiša ne sme imeti prekarno zaposlenih.

 2. V javnih medijskih hišah posamezne skupine ne smejo demonstrirati ideološke pripadnosti s simboli ali drugimi oznakami. Posameznik pa lahko predstavlja tako ali drugačno pripadnost skladno z Ustavo RS.

 3. Zasebni medij, ki ima prihodke iz kakršnekoli javne dejavnosti več kot 5% ustanovitvenega kapitala, mora izpolnjevati pogoje pluralnosti enako kot javni medij.

 4. Pogoj pluralnosti javnega medija je, da se mora za vsak komentar ali vsako novico, ki se objavi, vedno zagotoviti mnenje nasprotne strani. Odgovornost za to prevzemajo odgovorni uredniki in posredno lastniki medija.

Zagotavljati v svet odprto gospodarstvo za povečano kakovost življenja delavcev

 1. Prevetrili bomo umeščanje v plačne razrede v javnem sektorju. Sistem plač v javnem sektorju mora ostati enoten in transparenten.

 2. Znižali bomo plače najbolje plačanim uradnikom in funkcionarjem, saj imajo zagotovljene javne službe, hkrati pa na nivo minimalne plače dvignili skupinam zaposlenih, ki prejemajo razliko iz socialnih transferov. Najbolje plačani uradniki in funkcionarji ne bodo smeli imeti nobenih dodatkov ali drugih oblik dopolnjevanja plač.

 3. V času gospodarskega razcveta bomo vzpodbujali prezaposlovanja javnih uslužbencev v zasebna podjetja.

 4. Uvajali bomo koncepte prilagodljive uprave, da se bodo lahko dokazovali in izkazali vodje posameznih oddelkov, agencij in organov ter bili nagrajeni do največ 20% od osnovne plače ob hkratnem izkazovanju učinkovitosti.

 5. Dvignili produktivnost preko tehnoloških izboljšav v industrijskih podjetjih za povečanje zaposlenosti in kakovostnejša delovna mesta s posebnimi vzpodbudami.

 6. V javnih podjetjih bo zaposlovanje prekarnih delavcev prepovedano. Javno je vsako podjetje, ki ima več kot 20% neposredne ali posredne državne lastnine.

Kakovostne univerze in raziskovanje za državo Slovenijo

 1. Spodbujali bomo avtonomijo univerz z namenom doseganja kakovosti raziskovalnega in pedagoškega dela z mednarodno primerljivostjo. Zaposleni na univerzi pa bodo lahko prevzemali skupno odgovornost za izvoljena vodstva. Odpraviti je treba Zakon o visokem šolstvu in predmetne določbe Zakona o zavodih. Avtonomija univerz mora postati avtonomija znanja in ne avtonomija podaljšane roke politike.

 2. Javni zavodi ne smejo imeti v prostorih predstavljenih nobenih ideoloških simbolov, razen če so simboli uporabljeni pri predavanjih za začasno predstavitev zgodovinskih dejstev brez oznake ocenjevanja.

 3. Vodstva Univerz so dolžna z javnimi sredstvi zagotavljati dvig kakovosti znanja primerljivega v mednarodnem okolju. Za zmanjševanje mednarodno primerljivega znanja je neposredno odgovorno vodstvo univerze ali fakultete.

 4. Vpis na Univerzo je potrebno omejiti na največ 50% posamezne generacije. Selekcijo kadrov je potrebno opraviti v prvih letnikih, da mladi ne zapravljajo po nepotrebnem let študija na napačnih smereh.

 5. Ukiniti maturo kot kriterij za vpis na Univerzo, pač pa ponovno uvesti sprejemne izpite.

 6. Država mora uveljaviti strukturno primerljivo izobraževanje za prihajajoče generacije.

 7. Terciarno šolanje je del šolanja po Ustavi in mora ostati brezplačno za vse, ki dosegajo kriterije vpisne kakovosti.

 8. Raziskovalno delo mora zagotavljati dolgoročno prepoznavnost slovenske znanosti v svetu in hkrati zagotavljati dvig splošne kulture in omike v državi. Ocenjevanje preko kvantitativne bibliometrike je potrebno opustiti in preiti na panelno kvalitativno ocenjevanje ter doseganje mednarodno primerljivih kazalnikov.

 9. Zagotoviti stabilno financiranje raziskovalnega sektorja, pri čemer je potrebno proporcionalno na obseg generacij zagotavljati reprodukcijo kadrov (ca. 15.000) v raziskovalni sferi ob upoštevanju kazalnikov pridobivanja mednarodnih projektov.

 10. Prevetriti zasedenost raziskovalnih polj in se preusmeriti k interdisciplinarnim poljem najbolj propulzivnih raziskav. Uveljavili bomo moderno v svet odprto izobraževanje s povečavanjem kakovostnega in trajnostno usmerjenega izobraževanja.

 

Mladim zagotoviti perspektivo v šolanju in zaposlitvi

 1. Oklestili bomo osnovnošolske učne načrte in dodali bistvena znanja, ki sedaj manjkajo. Poudarili bomo vzgojo za medgeneracijsko sožitje s spoštljivim odnosom do vsakega državljana.

 2. Vsem veljavno vpisanim mladim bomo zagotavljali brezplačno izobraževanje do univerzitetne diplome. Uveljavili bomo sodobna poklicna izobraževanja tako, da bomo mladim omogočili čimprejšnjo kakovostno vključitev v delovne procese in v družbo, na terciarni ravni pa pospešili mednarodne izmenjave za pridobivanje dodatnih znanj.

 3. Vsak posameznik, ki bo zagotavljal prenos znanja in usposobljenosti na mlado generacijo, bo posebej vzpodbujan.

 4. Mladi generaciji zagotoviti varno, moderno in kakovostno življenje s proaktivnim vključevanjem v širši mednarodni prostor.

 5. Mladim intelektualcem zagotoviti kakovostne zaposlitve doma tako, da se povezujejo z gospodarstvom in svetom.

 6. Brezplačno šolanje do univerzitetne diplome bo zagotovljeno vsem sposobnim in redno šolajočim v generacijah, ki prihajajo. Resnično znanje novih generacij zagotavlja razvoj družbe in države kot celote.

Migracije in diaspore

 1. Migranti predstavljajo za Slovenijo možnost odprtega mednarodno delujočega prostora, zato bomo zagovarjali pravico enojnega obdavčenja po kriterijih odprtega evropskega prostora.

 2. Posebej bomo zagotovili pravične pogoje za izpolnjevanje zakonov in zagotovili pošteno izvajanje SOP-a.

 3. Uveljavili bomo pogoje aktivne manjšinske politike in na novo opredelili pogoje diaspore tako doma kot v tujini.

Sožitje generacij in položaj upokojencev

 1. Starejšo generacijo bomo vzpodbujali za aktivnejše vključevanje v družbo z instrumenti polne ali podaljšane aktivnosti vsakega posameznika brez dodatnega obdavčevanja, vključno z možnostjo nadaljevanja s.p. dejavnosti. Uveljavili bomo načelo »vsak aktivni državljan je pomemben za državo Slovenijo«

 2. Vsem upokojencem bomo zagotavljali dostojne pokojnine usklajevane z rastjo življenjskih stroškov in z vključevanjem v odprto družbo.

 3. Zavzemali se bomo za široko dostopnost do univerze za tretje življenjsko obdobje.

 4. Medgeneracijsko sodelovanje bomo uveljavili v vseh starostnih skupinah, pri čemer bo merilo stopnja strpnosti srednjih in mlajših generacij v dialogu s starejšimi.

Pravica do polne zdravstvene oskrbe in pravočasnega zdravljenja

 1. Vsem državljanom je potrebno zagotoviti zdravljenje v razumnem roku tako, da se zagotovi večja samostojnost zdravstvenih domov ter istočasno zdravstveni zavarovalnici omogoči nadzor nad delom, vzpodbujanje kakovosti in povečanje obsega dela.

 2. Zagotoviti moramo funkcionalno ravnotežje med javnim in zasebnim delom zdravstvenega sistema, pri čemer bomo javno mrežo dopolnjevali z zasebno tam, kjer ta ne deluje dobro.

 3. Zdravstvena zavarovalnica mora postati neposreden reprezentant zavarovancev in ne ekspozitura interesnih skupin. Zavarovalnica je dolžna poskrbeti za pospešeno zdravljenje vseh zavarovancev in jim mora zagotoviti dostop do zdravstvene oskrbe brez čakalnih vrst, ker je to njena dolžnost in odgovornost.

 4. Ministrstvo za zdravstvo mora zagotoviti zdravljenje brez čakalnih vrst ali pa naj odda pooblastila zdravstvenim ustanovam pod kontrolo Zdravstvene zavarovalnice.

 5. Zdravstvo je potrebno debirokratizirati, da bo prioriteta zdravljenje in ne papirologija.

Princip obdavčenja in zagotavljanje prebivanja vsem državljanom

 1. Obdavčenje nepremičnin mora biti skladno s socialno politiko tako, da se zagotovi vsakomur bivanje na ustreznih površinah in prepreči deložacije zaradi nesorazmernih ukrepov, tako sodstva, tožilstva ali najemodajalcev.

 2. Zakon o obdavčenju nepremičnin je potrebno zastaviti progresivno glede na število nepremičnin v lasti, pri čemer je potrebno upoštevati razvojna stanja v stanovanjskem fondu države Slovenije.

 3. Davki morajo zagotavljati zanesljivo gospodarsko rast in zagotavljati socialno in razvojno usmerjeno družbo za zagotavljanje nacionalnih prioritetnih ciljev.

 4. Davki ne smejo biti vzpodbuda lažni internacionalizaciji ter preprečevanju razvoja slovenske kulture in vitalnih nacionalnih interesov.

Trajnostno gospodarstvo, samooskrbno kmetijstvo, naravni viri in promet

 1. Ministrstvo za gospodarstvo bo zagotovilo vlaganja samo v tiste dejavnosti, ki bodo zagotavljale uporabo novega ali razširjenega znanja od že obstoječega.

 2. Zagotovili bomo ohranjanje naravnih virov (zemlja, voda, biotska raznovrstnost) in kapitala v slovenski lasti, vendar brez lažnega nacionalnega interesa na plečih slovenskih davkoplačevalcev.

 3. Jasno bomo opredelili vsakovrstno odgovornost pri preobrazbi iz stare LB v NLB, vključno s procesiranjem reševanja premoženja v republikah bivše države. Vprašanje sanacije NLB in vseh ostalih bank zahteva kazensko odgovornost vseh vpletenih.

 4. Povečali bomo interoperabilnost potniškega in tovornega prometa tako, da bomo uveljavili poseben zakon za celovit razvoj potniškega železniškega in druge vrste okolju prijaznejšega prometa in transporta.

 5. V kmetijstvu in malem gospodarstvu se mora pospeševati principe zadružništva tako, da se uveljavlja princip povezanih manjših enot za zagotavljanje čim večje stopnje samooskrbe, lokalne proizvodnje in dostave ter s tem večje mednarodne konkurenčnosti.

 6. Socialno podjetništvo z zagotavljanjem odprtosti v svet je pomembno tudi v današnjem času, zato ga bomo razvijali in posodabljali.

 7. Politika ministrstva za kmetijstvo se mora temeljito spremeniti tako, da se iz sedanjih 30% samooskrbe poveča na 70 do 80%. Zato so odgovorni vsi dosedanji ministri za kmetijstvo in politične stranke, ki so jim pripadali.

Regionalizacija in preobrazba državnih struktur v ljudem prijazno upravo

 1. Agencije, ki jih ima ustanovljena država, bodo morale zagotavljati učinkovitejšo organizacijo dela in minimalne stroške poslovanja.

 2. Organizacija lokalne samouprave je odvisna od volje državljanov, da se združujejo in razdružujejo, medtem ko mora država poskrbeti za regionalno organizacijo uprave in jo prepustiti v upravljanje regijam.

 3. Vsi javni zavodi morajo pripraviti poseben program za nakupe pri domačih dobaviteljih ob primerljivih konkurenčnih cenah. Ukrepi bodo posebno skrbno uveljavljeni pri prehrani od vrtcev do univerz.

 4. Z vsemi ukrepi bomo zagotavljali, da se sistematično in dolgoročno zatre delovanje in razraščanje »globoke države«.